พันธกิจ/วิสัยทัศน์

service-image

service-image

พันธกิจ

1. จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อให้หน่วยงานหรือองค์กรนั้นจัดทำขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่าจากคนพิการขาขาด

3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่ม เพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

4. พัฒนาบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ

5. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม

6. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น หรือหน่วยงานราชการ เพื่อสาธารณประโยชน์

7. บริหารจัดการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นมูลนิธิคุณธรรมและเป็นองค์กรแห่งความสุข

วิสัยทัศน์

“มูลนิธิคุณภาพ คุณธรรม ยั่งยืน และมีความสุข”