การติดต่อขอรับบริการขาเทียม

service-image

วัน - เวลาที่ให้บริการทำขาเทียม
ณ สำานักงานมูลนิธิขาเทียมฯ ดังนี้

     เพื่อให้การทำขาเทียมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คนพิการไม่ต้องเสียเวลาในการรอขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอให้คนพิการที่ต้องการทำขาเทียม โทรศัพท์นัดล่วงหน้าที่เบอร์ 0-5311-2271 หรือมาให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนเวลา 08.30 น. ของวันทำการ ในกรณีขาขาดระดับใต้เข่า (BK) ท่านจะได้รับขาเทียมภายในวันนั้น และกรณีขาขาดระดับเหนือเข่า (AK) ท่านอาจได้รับขาเทียม ภายใน 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพและความพร้อมของตอขา

เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ (วันเสาร์-อาทิตย์-วันหยุดนักขัตฤกษ์หยุดทำการ)

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

โทร 0-5311-2271 (สำนักงานเชียงใหม่)