รายชื่อโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน

1. โรงพยาบาลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

2. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

4. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

3. โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

5. โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

6. โรงพยาบาลแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

7. โรงพยาบาลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

8. โรงพยาบาลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

9. โรงพยาบาลเชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

10. โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

11. โรงพยาบาลศรีสังวาล อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

12. โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13. โรงพยาบาลลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

1. โรงพยาบาลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

2. โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

3. โรงพยาบาลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร

4. โรงพยาบาลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

5. โรงพยาบาลแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

6. โรงพยาบาลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

1. โรงพยาบาลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

2. โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

3. โรงพยาบาลภูเขียวเฉลิมพระเกียรติอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

4. โรงพยาบาลชัยภูมิอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูม

5. โรงพยาบาลปากช่องนานา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

6. โรงพยาบาลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

7. โรงพยาบาลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

8. โรงพยาบาลคูเมือง อ.คูเมืองจ.บุรีรัมย์

9. โรงพยาบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

10. โรงพยาบาลยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

11. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

12. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

13. โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

14. โรงพยาบาลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

15. โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

16. โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

17. โรงพยาบาลกันทรลักษ์อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

18. โรงพยาบาลกุมภวาปีอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

19. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

20. โรงพยาบาลเสลภูมิอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

21. โรงพยาบาลสุวรรณภูมิอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

22. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

23. โรงพยาบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

24. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

25. โรงพยาบาลหนองบัวลำภูอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

26. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธาน

27. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

28. โรงพยาบาลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

29. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

30. โรงพยาบาลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

31. โรงพยาบาลนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

32. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์

1. โรงพยาบาลภาชีอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. โรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

4. โรงพยาบาลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

5. โรงพยาบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

6. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

7. โรงพยาบาลดอนตูม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

8. โรงพยาบาลตาคลีอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

9. โรงพยาบาลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

10. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

11. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุร

12. โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

13. โรงพยาบาลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

14. โรงพยาบาลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

15. โรงพยาบาลอุทัยธานีอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

16. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

1. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

2. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

3. โรงพยาบาลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

4. โรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

5. โรงพยาบาลบางสะพาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

6. โรงพยาบาลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

7. โรงพยาบาลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

1. โรงพยาบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. โรงพยาบาลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

4. โรงพยาบาลสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

5. โรงพยาบาลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

6. โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

7. โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

8. โรงพยาบาลละงูอำเภอละงู จังหวัดสตูล

9. โรงพยาบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

10. โรงพยาบาลตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

11. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

12. โรงพยาบาลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

13. โรงพยาบาลกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

14. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

15. โรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

16. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธาน

17. โรงพยาบาลกระบุรีอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

18. โรงพยาบาลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

19. โรงพยาบาลพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

20. โรงพยาบาลพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา