มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พันธกิจ/วิสัยทัศน์

...

พันธกิจ

1. จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

2. ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นจัดทำขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่าจากคนพิการขาขาด

3. จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้

4. พัฒนาบุคลากรด้ายกายอุปกรณ์ ระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในโรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์อย่างมีคุณภาพ

5. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม

6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

7. บริหารจัดการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้เป็นมูลนิธิคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มูลนิธิคุณภาพ คุณธรรม และยั่งยืน