มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

...
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร

เลขาธิการฯ

...
นพ.วิรัช พันธ์พานิช

รองเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

...
นพ.พิรุณ คำอุ่น

รองเลขาธิการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

...
นายไกรเดช เถกิงเกียรติ

รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเงินและบัญชี