มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการ

...
พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

รองประธานกรรมการ

...
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล

รองประธานกรรมการ

...
คุณอภิลาศ โอสถานนท์

กรรมการ

...
คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน

กรรมการ

...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์

กรรมการ

...
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต

กรรมการ

...
คุณปัทมา เพชรเรียง

กรรมการ

...
คุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์

กรรมการและเหรัญญิก

...
นางผาสุก สุดชูเกียรติ

กรรมการ

...
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร

กรรมการและเลขาธิการ

...
รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร

กรรมการและเลขาธิการ

...
นพ.วิรัช พันธ์พานิช

รองเลขาธิการฯ ฝ่ายบริหาร

...
นพ.พิรุณ คำอุ่น

รองเลขาธิการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย

...
นายไกรเดช เถกิงเกียรติ

รองเลขาธิการฯ ฝ่ายการเงินและบัญชี

1. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -องค์ประธานกิตติมศักดิ์

2. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -องค์ประธาน

3. พล.ท.นพ.ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธาน

4. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

5. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

6. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -ประชาสัมพันธ์

7. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -เหรัญญิก

8. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -เลขาธิการ

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. นางสาวนิยะดา ชุณหวงศ์ -กรรมการ

7. นายดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา -กรรมการ

8. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

9. นายวราพงษ์ กาญจนาภา -กรรมการ

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา -กรรมการ

7. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

8. นายวราพงษ์ กาญจนาภา -กรรมการ

9. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

11. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเหรัญญิก

12. รศ.นิยะดา ชุณหวงศ์ -กรรมการและเหรัญญิก

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -องค์ประธานกรรมการ

2. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

3. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

4. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการ

5. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

6. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเลขาธิการ

1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา -กรรมการ

7. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

8. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

9. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการ

10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

11. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเลขาธิการ

12. รศ.นิยะดา ชุณหวงศ์ -กรรมการและเลขาธิการ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา -กรรมการ

7. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

8. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

9. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการ

10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

11. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเลขาธิการ

12. รศ.นิยะดา ชุณหวงศ์ -กรรมการและเลขาธิการ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา -กรรมการ

7. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

8. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

9. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการ

10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

11. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเลขาธิการ

12. รศ.นิยะดา ชุณหวงศ์ -กรรมการและเลขาธิการ

13. นางทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์ -เลขานุการคณะกรรมการ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

7. ศ.เกียรติคุณ นพ.ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา -กรรมการ

8. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

9. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการ

10. รศ.นิยะดา ชุณหวงศ์ -กรรมการ

11. รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร -กรรมการ

12. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม -รองประธานกรรมการ

13. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

14. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเลขาธิการ

15. นางทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์ -เลขานุการคณะกรรมการ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี -องค์ประธานกรรมการ

2. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -กรรมการ

5. นายปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา -กรรมการ

6. พลตำรวจตรีเฉลิมพงศ์ โกมารกุล ณ นคร -กรรมการ

7. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

8. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการ

9. รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร -กรรมการ

10. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม -กรรมการ

11. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

12. รศ.นพ.เทอดชัย ชีวะเกตุ -กรรมการและเลขาธิการ

13. ดร.ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์ -เลขานุการคณะกรรมการ

1. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี -นายกกิตติมศักดิ์

2. ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย -ประธานกรรมการ

3. พล.ท.นพ. ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

4. ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล -รองประธานกรรมการ

5. นายอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

6. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

7. นายนิเวศน์ นันทจิต -กรรมการ

8. นายนิพนธ์ ตุวานนท์ -กรรมการ

9. นางปัทมา เพชรเรียง -กรรมการ

10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

11. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม -กรรมการและรองเหรัญญิก

12. นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ -กรรมการและเลขาธิการ

13. รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร -กรรมการและรองเลขาธิการ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย -ประธานกรรมการ

2. พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ -รองประธานกรรมการ

3. หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล -รองประธานกรรมการ

4. คุณอภิลาศ โอสถานนท์ -กรรมการ

5. คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน -กรรมการ

6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต -กรรมการ

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ตุวานนท์ -กรรมการ

8. คุณปัทมา เพชรเรียง -กรรมการ

9. คุณธารินทร์ นิมมานเหมินท์ -กรรมการและเหรัญญิก

10. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม -กรรมการและรองเหรัญญิก

11. รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วัชระ รุจิเวชพงศธร -กรรมการและเลขาธิการ