รายพระนามและรายนามคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
2. พลโท นายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์

รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
3. นายอภิลาศ โอสถานนท์

รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
4. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
5. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
7. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัชระ รุจิเวชพงศธร

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
8. นางผาสุก สุดชูเกียรติ

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
9. นางปัทมา เพชรเรียง

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
10. นางนารีรัตน์ จันทรมังกร

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
11. นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ

...
12. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิขาเทียมฯ

...
13. นายกุลิศ สมบัติศิริ

กรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิขาเทียมฯ

...
14. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ