0-5311-2271 - 3 ( เชียงใหม่ )

0-2215-4639 ( กรุงเทพฯ )

prosthesesfoundation@hotmail.com

ประวัติความเป็นมามูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิขาเทียมฯ ได้กำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา คุณอันล้นพ้นของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อพสกนิกรคนพิการที่ยากไร้ โดยมิได้คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ พระองค์ท่านได้ทรงพิจารณาถึงความเสื่อมด้อยของคุณภาพชีวิต ตลอดจนศักยภาพของ คนพิการ ซึ่งนอกจากจะเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคนพิการแล้ว ยังเป็นภาระต่อผู้เกี่ยวข้อง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ หากมิได้รับการอนุเคราะห์ตามความเหมาะสม พระองค์ท่านจึงได้ พระราชทานพระเมตตาต่อผู้ยากไร้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์ กลับมาเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี คุณค่าต่อไป ด้วยพระราชดำรัสสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ว่า “อย่าไปเอาเงินที่เขา มาเอาเงินที่ ฉัน” ประโยคนี้มีผลเกิดขึ้นอีกนานาประการ และกลายเป็นอุดมการณ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ปัจจุบัน

วิดีโอของมูลนิธิขาเทียมฯ

ท่านสามารถรับชมวิดีโอกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (Prostheses Foundation of HRH the Princess Mother) ได้ผ่านช่อง youtube ของมูลนิธิขาเทียมฯ

ข่าวสารของ มูลนิธิขาเทียมฯ