ภาษา

พันธกิจ/วิสัยทัศน์


หน้าแรก | พันธกิจ/วิสัยทัศน์

พันธกิจ

1.  จัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า
2.  ผลิตชิ้นส่วนขาเทียมให้แก่หน่วยงานหรือองค์กรที่สามารถทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรี-
    นครินทราบรมราชชนนี เพื่อหน่วยงานหรือองค์กรนั้นจัดทำขาเทียม โดยไม่คิดมูลค่าจากคนพิการขาขาด
3.  จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้
4.  พัฒนาบุคลากรด้ายกายอุปกรณ์ ระดับต่ำกว่าปริญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
     โรงพยาบาล หรือศูนย์การแพทย์อย่างมีคุณภาพ
5.  ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาคุณภาพขาเทียม
6.  บริหารจัดการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นมูลนิธิคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มูลนิธิคุณภาพ คุณธรรม และยั่งยืน