ภาษา

การอบรมทำขาเทียม


หน้าแรก | การอบรมทำขาเทียม
           วัตถุประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งของมูลนิธิขาเทียมฯ คือ การฝึกอบรมการทำขาเทียมตามกระบวนการและเทคโนโลยี ที่มูลนิธิขาเทียมฯ คิดค้นขึ้น เพื่อให้ช่างสามารถทำขาเทียมแบบของมูลนิธิขาเทียมฯ ได้โดยไม่ต้องรอ คอยหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ  ผลลัพธ์คือ คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดี รวดเร็ว และเหมาะสม         
           มูลนิธิขาเทียมฯ จึงได้จัดการฝึกอบรมการทำเบ้าขาเทียมจากหุ่นทรายด้วยเทคนิค CIR Casting ให้แก่ช่างทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชนร่วม กับมูลนิธิขาเทียมฯ  ซึ่งเป็นนวัตกรรมการทำเบ้าขาเทียมแบบใหม่ที่ทันสมัย ช่วยประหยัดต้นทุนในการผลิต สะดวก รวดเร็ว สถานที่ไม่เปอะไปด้วยปูนพลาสเตอร์เหมือนวิธีการดั้งเดิม และคนพิการขาขาดที่มารับบริการไม่ต้องรอนาน มูลนิธิขาเทียมฯได้จัดการฝึกอบรมการทำเบ้าขาเทียมจากหุ่นทราย 4 ระดับคือ ขาเทียมใต้เข่า (BK) ขาเทียมระดับข้อเท้า (Syme) ขาเทียมเหนือเข่า (AK) และขาเทียมระดับข้อเข่า (TK) ซึ่งมูลนิธิขาเทียมฯ ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 4 เดือน หลังเสร็จการฝึกอบรมแล้วช่างทำขาเทียมประจำโรงพยาบาลชุมชน  สามารถให้บริการทำขาเทียมที่ดีให้แก่คนพิการขาขาดได้ด้วยความรวดเร็ว และเหมาะสม

การทำเบ้าขาเทียมใต้เข่าจากหุ่นทราย
           ขาเทียมที่ดีคือ ขาเทียมที่คนพิการสวมใส่แล้วกระชับพอดีไปกับทุกส่วนของตอขา ใส่แล้วรู้สึกสบาย ไม่เจ็บ เดินด้วยท่าเดินที่เป็นธรรมชาติ  การที่จะได้ขาเทียมที่ดีเบ้าจะต้องมีขนาดพอดีกับตอขา และสามารถถ่ายทอด น้ำหนักตัวผ่านเบ้าขาเทียม แกนหน้าแข้ง และลงสู่เท้าเทียม ได้อย่างถูกต้อง         
           การทำเบ้าขาเทียมใต้เข่าจากหุ่นทราย ใช้หลักการ Dilatancy คือ อากาศระหว่างเม็ดทรายถูกดูดออกไป ทำให้โมเลกุลทรายจะเกาะกันแน่น  จากหลักการนี้นำมาสร้างหุ่นจากทรายทดแทนหุ่นปูนพลาสเตอร์ และนำ มาแต่งหุ่นตามเทคนิคกระบวนการทำขาเทียมใต้เข่า
 
 
  บรรยายและสาธิตการฝึกอบรมในห้องประชุม
 
                ฝึกปฏิบัติแต่งหุ่นทราย
 
        ฝึกประกอบขาเทียมและการจัดแนว

     ฝึกประเมินท่าเดินผิดปกติของขาเทียมใต้เข่า