มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพายัพเยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม

01/11/2560