มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ และบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนขาเทียม

12/09/2559