มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดร.ซิวซี แซ่ตั้ง มอบเงินบริจาคแก่ประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย จำนวน 1,000,000 บาท

11/11/2566