มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เจ้าหน้าที่จาก Limbs For Life Prostheses Centre, BUBS มาเลเซีย ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ

07/11/2566