มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนครต้อนรับผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ

08/03/2566