มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมงานแสดงความยินดีผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

25/01/2566