มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24/01/2566