มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะผู้บริหารมูลนิธิขาเทียมฯ ดูงานด้าน 3D Printer ที่ศูนย์นวัตกรรม IRPC

12/12/2565