มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคเงินเพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

07/12/2565