มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

นักศึกษาหลักสูตร ปวส.สาขาช่างกายอุปกรณ์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19/05/2565

Card image cap
Card image cap
Card image cap
Card image cap