มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ

19/03/2564