มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

มูลนิธิเจ้าพระยาอภัยราชาสยามานุกูลกิจ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

15/03/2564