มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชา เทคนิคกายอุปกรณ์ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

31/03/2564