มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
28/07/2559