มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บุลลากรทั้งหมดของมูลนิธิฯ จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

20/04/2559