มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศึกษาดูงานมูลนิธิขาเทียมฯ

07/02/2561