มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ

06/12/2560