ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมน้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์     5 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ  ร่วมน้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  นำโดย พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการของมูลนิธิขาเทียมฯ และ ผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มกราคม 2551  ณ อาคารมูลนิธิขาเทียมฯ ชั้น 2 สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่
โดยประกอบพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อมูลนิธิขาเทียมฯ พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ ทรงสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อย่างต่อเนื่อง ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยพระเมตตาต่อผู้พิการขาขาดในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่ชนบทห่างไกล ที่ต้องการขาเทียม และไม่มีโอกาสได้รับบริการอย่างทั่วถึง เพื่อมอบขาเทียมโดยไม่คิดมูลค่า ไม่แบ่งเชื้อชาติ และศาสนา  โดยขาเทียมที่ได้รับนั้นจะต้องเป็นขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ
 ภายหลังจากเสร็จพิธีทำบุญแล้ว พลโทนายแพทย์ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และ ผู้บริหารทุกท่าน ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิขาเทียมฯ เนื่องในโอกาสงานสังสรรค์วันปีใหม่ ปี 2561 นี้ด้วย