ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 11 ประจำปีงบประมาณ 2561      8 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 11 และในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผอ.รุจน์จิณี  สุภวิรีย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มากล่าวต้อนรับแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยการฝึกอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 1 รุ่น 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2561 ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดยในการอบรมครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 21 คน       
การอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำขาเทียมระดับใต้เข่า (BK) ขาเทียมระดับข้อเท้า (SYME) ขาเทียมระดับเหนือเข่า (AK) และขาเทียมระดับข้อเข่า (TK) ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเพื่อจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพแก่คนพิการขาขาดได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง