ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระแก้ว     20 ธันวาคม 2560

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดบริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดสระแก้ว  ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง
พิธีเปิดจัดขึ้น วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติ จากนายภูสิต  สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 25 ธันวาคม 2560 และพิธีปิดจัดขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560  ได้รับเกียรติจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว มาเป็นประธานในพิธี
การออกหน่วยครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 143  โดย มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว  ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรที่จะเวียนมาบรรจบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดสระแก้วได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้พิการขาขาดที่มีสภาวะพร้อมทำขาเทียมได้  134  คน โดยมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 164  ขา แบ่งเป็นประเภทสวยงามจำนวน 135 ขา และขาเกษตร จำนวน 29 ขา  สาเหตุหลักของการตัดขามาจากเหยียบกับระเบิดและภัยสงคราม และรองลงมาเป็นอุบัติเหตุ จราจร
หน่วยขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสระแก้ว อันได้แก่ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านพรพจน์ เพ็ญพาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน,กาชาดจังหวัดสระแก้ว, สโมสรไลออนอรัญประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่คอยอำนวยความสะดวกระหว่างการทำงานคือ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศที่เอื้อเฟื้อสถานที่  สำหรับผู้ที่มารับบริการ รวมถึงญาติ และ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงาน  และ รวมทั้งผู้มีจิตกุศลอื่นๆที่ได้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในทุกๆด้านเป็นอย่างดี