ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียมฯ     6 ธันวาคม 2560

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. – 11.30 น. รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับ ผู้แทนเจ้าหน้าที่สำนักบัญชีประชาชาติจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และที่ปรึกษาโครงการฯจากบริษัท เอ็น บี เอล รีเสิร์ซ แอนด์ คอน ซัลติ้ง จำกัด  จำนวน 7 ท่าน โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับมูลนิธิขาเทียมฯ และการดำเนินงานของมูลนิธิ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมกระบวนการทำขาเทียม และ นวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ทั้งนี้การเข้าเยี่ยมชมจักเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะด้านสุขภาพตามนโยบาย สศช. เพื่อให้สอดคล้องกับ “โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลรายจ่ายด้านสุขภาพของภาคเอกชนตามระบบบัญชีประชาชาติและบัญชีบริวาร”