ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมูลนิธิขาเทียม      20 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 11.00 น. รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 25 ท่าน ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ ซึ่งณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ได้รับฟังบรรยายเกี่ยวกับข้อมูลและการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ พร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานขั้นตอนการทำขาเทียมโดยวิธี Sand Casting และขั้นตอนการติดต่อเพื่อส่งผู้พิการขาขาดมาทำขาเทียม  และนวัตกรรมเกี่ยวกับขาเทียมที่ให้บริการกับผู้พิการขาขาดในปัจจุบัน ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสมรรถนะแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน ให้สามารถให้การตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนป้องกันด้านอาชีวอนามัยและโรคที่เกิดจากการทำงานได้