ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565     26 ตุลาคม 2564

มูลนิธิขาเทียมฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล (Inter Hospital Prosthetic Conference) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.  ณ พื้นที่ให้บริการทำขาเทียม งานบริการวิชาการ ชั้น 1 อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมทั้งได้ทำการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ด้านวิชาการให้แก่แพทย์ นักกายภาพบำบัด ช่างกายอุปกรณ์ และช่างเครื่องช่วยคนพิการ  อีกทั้งเพื่อเป็นการศึกษาร่วมกันในกรณีคนพิการขาขาดที่น่าสนใจและมีปัญหาซับซ้อน ซึ่งต้องการการวางแผนและความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม
 
การประชุมวิชาการขาเทียมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 40 ท่าน  ประกอบไปด้วย คณาจารย์แพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ แพทย์ประจำบ้าน วิศวกร นักกายภาพบำบัด นักกายอุปกรณ์ ช่างกายอุปกรณ์ และนักศึกษา ปวส. สาขาช่างกายอุปกรณ์  จากคณะแพทยศาสตร์ สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง, โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง และมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรม-ราชชนนี  โดยผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้, ตรวจประเมินร่างกายและภาพถ่ายรังสี และร่วมกันวางแผนการรักษาคนพิการขาขาดระดับใต้เข่าและระดับเข่า รวมทั้งคนพิการอวัยวะมือและแขน  ตลอดจนการประสานโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ ในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาหรือผ่าตัดแก้ไขความพิการผิดรูป การฝึกกายภาพบำบัด และการใช้อุปกรณ์เสริมที่เหมาะสมต่อไป