ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

อบรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการใช้เครื่องมือป้องกันตัว (PPE) ในกระบวนการให้บริการทำขาเทียม     14 กรกฎาคม 2564

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2564  มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดการอบรมการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการใช้เครื่องมือป้องกันตัว (PPE) ในกระบวนการให้บริการทำขาเทียมให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ  เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในการให้บริการภายใต้สภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  อีกทั้งสามารถใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี  เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการทำขาเทียมแก่ผู้พิการ   ขาขาดเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดีขึ้น
 
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมจากงานวิชาการและบริการวิชาการ งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ และงานผลิต จำนวน 15 ท่าน  ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากท่านวิทยากร อาจารย์กุลดา  พฤติวรรธน์ นายกสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ  โดยมี นายแพทย์วิรัช  พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิ      ขาเทียมฯ ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม