ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

อบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2     2 เมษายน 2564

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ จัดการอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการให้บริการและทำขาเทียมใต้เข่า สู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ อาคารสำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการให้บริการทำขาเทียมใต้เข่าได้อย่างถูกต้อง สร้างคุณภาพของการบริการที่ดีแก่ผู้รับบริการด้วยพฤติกรรมในการให้บริการอย่างเหมาะสม และสามารถจัดทำ Blueprint การให้บริการแบบครบวงจรตามกระบวนการ      การให้บริการทำขาเทียมใต้เข่าให้แก่คนพิการได้  โดยมี รศ.นพ.วัชระ  รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในการเปิดฝึกอบรม
ในการนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจากมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 19 ท่าน ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากท่านวิทยากร อาจารย์ศิริพร วิษณุมหิมาชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ