ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

พิธีปิด โครงการฝึกอบรมนักกายภาพบำบัดเรื่องการประเมินขาเทียมสำหรับคนพิการขาขาด     20 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินและดูแลคนพิการที่ใส่ขาเทียมสำหรับ ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
สำหรับปีงบประมาณ 2563 มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาล และอบรมบุคลากรปฏิบัติงานในโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน รุ่นที่ 12 โดยตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานใหม่ จำนวน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลบ้านกล่ำ โรงพยาบาลบ้านกรวด โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ และ โรงพยาบาลพังงา โดยจะจัดอบรมช่างเครื่องช่วยคนพิการ นักกายภาพบำบัด เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงงานทำขาเทียมพระราชทานแห่งใหม่ และสำหรับโรงพยาบาลที่มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งอยู่แล้ว 
 การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและดูแลคนพิการขาขาดสำหรับนักกายภาพบำบัด เพื่ออบรมความรู้เรื่องขาเทียมชนิดต่างๆ เทคนิคการทำขาเทียมแบบมูลนิธิขาเทียมฯ รวมทั้งการประเมินการใช้ขาเทียมที่ถูกต้อง และการฝึกภาคปฏิบัติจากคนพิการขาขาดจริง เพื่อกำกับและดูแลช่างเครื่องช่วยคนพิการ แบ่งการอบรม จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563 มีจำนวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 11 คน  โดยหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วโดยเฉพาะนักกายภาพบำบัดในพื้นที่จะได้เพิ่มศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการให้คำแนะนำดูแลคนพิการขาขาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น มีความรู้ความสามารถในการติดตามผลหลังการใส่ขาเทียม และสามารถแนะนำการแก้ปัญหาหลังการใส่ขาเทียมอย่างถูกต้อง
โดยวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผ่านการฝึกอบรมทุกท่าน