ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล (Inter Hospital Prosthetic Conference)      25 สิงหาคม 2563

มูลนิธิขาเทียมฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการขาเทียมระหว่างโรงพยาบาล เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยจัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 4  ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 25  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนวิชาการ ความรู้และทักษะแก่แพทย์ นักกายภาพบำบัด ช่างกายอุปกรณ์ และช่างเครื่องช่วยคนพิการ  และเพื่อศึกษากรณีผู้พิการขาขาดที่น่าสนใจและมีปัญหาซับซ้อนที่ต้องการการวางแผนและความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสม