ภาษา

ข่าว


หน้าแรก | ข่าว | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดพิธีปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563     29 พฤษภาคม 2563

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ โดย ผอ.สุรัตน์ ปาละนันทน์  จัดพิธีปิดฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการพัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 700 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 มกราคม - 29 พฤษภาคม 2563 โดยมีผู้ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน ทั้งสิ้น 21 คน เพื่อป้อนโรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ 93 แห่ง "สร้างคนพิการขาขาดและคนปกติให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ ฝีมือแรงงานระดับชาติ ให้บริการขาเทียมแก่คนพิการขาขาดให้ได้ขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพได้มาตรฐาน" สามารถผลิตบุคลากรในท้องถิ่นให้เป็นช่างเครื่องช่วยคนพิการ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการทำขาเทียมระดับใต้เข่า (BK) ขาเทียมระดับข้อเท้า (SYME) ขาเทียมระดับเหนือเข่า (AK) และขาเทียมระดับข้อเข่า (TK) ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเพื่อจัดตั้งโรงงานขาเทียมประจำโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการทำขาเทียมที่ดีและมีคุณภาพแก่คนพิการขาขาดได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง