มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

บริจาคเงิน

     มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาด โดยไม่คิดมูลค่าตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบันเป็นจำนวนมากกว่า 30,000 รายโดยไม่ยึดเชื้อชาติ และศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ด้อยโอกาสได้มีขาเทียมใช้ เพื่อจะได้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นภาระกับสังคม พร้อมกันนี้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับคนปกติ ทุนทรัพย์ในการจัดทำขาเทียมให้กับคนพิการยากไร้นั้น ได้มาจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคขาเทียมของมูลนิธิ โดยใช้วัสดุภายในประเทศ

ท่านสามารถมีส่วนช่วยให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมเดินได้ มีอาชีพสุจริต สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ โดยสามารถบริจาคเป็นเงินได้ตามแต่จิตศรัทธา การบริจาคสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้