ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 จังหวัดระยอง และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด

ครั้งที่ 2 มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดระยอง และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จัดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 136 ณ สมาคมสโมสรไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 9-15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ทำขาเทียมให้คนพิการขาขาดจำนวน 178 คน ดังนี้
                   Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน             7     ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          127    ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน            49    ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน             5     ขา
                   Hip Prosthesis (ขาเทียมระดับตะโพก)        จำนวน             3     ขา
                                                          รวมทำขาเทียมทั้งสิ้น           191    ขา
 
                   นักกายภาพบำบัด ให้ความรู้คนพิการขาขาด เพื่อสามารถบริหารตอขา ดูแลตอขา ดูแลรักษาขาเทียม ทำให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว
                   นอกจากนี้คนพิการขาขาดและญาติ ยังได้รับการฝึกอบรมกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อาทิ การทำยาหม่อง ยาดม การนวดแผนไทย ทำขนมหมี่กรอบ ดอกไม้ประดิษฐ์ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนพิการขาขาด และครอบครัว
                   การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้ บริษัทไออาร์ พีซี จำกัด(มหาชน) สนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม จำนวน 899,800 บาท ค่ายานพาหนะในการปฏิบัติงาน จำนวน 211,980 บาท ค่าปรับปรุงสถานที่ จำนวน 67,680.71 บาท และบริจาคเงินให้กับมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 650,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,829,460.71 บาท