ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี มูลนิธิศาลเจ้า ปู่-ย่า อุดรธานี บริษัท เอไอเอ จำกัด และ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่ม อุดรธานี

มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี  มูลนิธิศาลเจ้า ปู่-ย่า อุดรธานี  บริษัท เอไอเอ จำกัด และ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่ม อุดรธานี  จัดบริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดอุดรธานี  ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง
 พิธีเปิดจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.60 ณ ลานกิจกรรม  ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่ม อุดรธานี  โดยได้รับเกียรติ จากนายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19  พฤษภาคม 2560
การออกหน่วยครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 142  โดย มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยออกหน่วยทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา   เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้พิการที่ มีสภาวะพร้อมทำขาเทียมได้  108  คน โดยมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127  ขา แบ่งเป็นประเภทสวยงามจำนวน 114 ขา และขาเกษตร จำนวน 13 ขา  สาเหตุหลักของการตัดขามาจากอุบัติเหตุ จราจร
แลระหว่างการรอทำขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดให้ความรู้แก่ผู้พิการและญาติเรื่องการดูแลขาเทียม อีกด้วย  
นอกจากนี้ ยังมี การฝึกอบรมให้ความรู้เสริม เกี่ยวกับการทำซูชิ และดอกไม้จันทน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เมคโนโลยีขั้นสูงฯ สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร (อุดรธานี) / สพร.18  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไปมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี  มูลนิธิศาลเจ้า ปู่-ย่า อุดรธานี  บริษัท เอไอเอ จำกัด และ ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่ม อุดรธานี  จัดบริการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดอุดรธานี  ให้บริการแก่ผู้พิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง
 พิธีเปิดจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.60 ณ ลานกิจกรรม  ศูนย์ค้าส่ง 168 แพลตินั่ม อุดรธานี  โดยได้รับเกียรติ จากนายชยาวุธ จันทรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งจัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-19  พฤษภาคม 2560
การออกหน่วยครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 142  โดย มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี  ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยออกหน่วยทำขาเทียมให้กับคนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอบสนองพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา   เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้ มีผู้พิการที่ มีสภาวะพร้อมทำขาเทียมได้  108  คน โดยมูลนิธิขาเทียม  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้จัดทำขาเทียมรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 127  ขา แบ่งเป็นประเภทสวยงามจำนวน 114 ขา และขาเกษตร จำนวน 13 ขา  สาเหตุหลักของการตัดขามาจากอุบัติเหตุ จราจร
แลระหว่างการรอทำขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดให้ความรู้แก่ผู้พิการและญาติเรื่องการดูแลขาเทียม อีกด้วย  
นอกจากนี้ ยังมี การฝึกอบรมให้ความรู้เสริม เกี่ยวกับการทำซูชิ และดอกไม้จันทน์ โดยได้รับการสนับสนุนจาก  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เมคโนโลยีขั้นสูงฯ สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร (อุดรธานี) / สพร.18  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุดรธานี เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่อไป