ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน

             การออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทาน ระหว่างวันที่ 4 ถึง 9 มีนาคม 2560 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน เป็นครั้งที่ 141 มีผู้พิการขาขาดเข้ารับบริการ จำนวน 140 ราย ทำขาเทียมจำนวน 156 ขา เป็นขาเทียมระดับใต้เข่า 91 ขา, ขาเทียมเหนือเข่า 24 ขา, เขาเทียมระดับเข่า 9 ขา, ขาเทียมระดับใต้ข้อเท้า 7 ขา และขาเทียมระดับใต้เข่าใช้ในการเกษตร 25 ขา สาเหตุของการตัดขาเกิดจากกับระเบิด คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมาเกิดจากอุบัติเหตุจราจร คิดเป็นร้อยละ 23 และสาเหตุทางการแพทย์คิดเป็นร้อยละ 16
             ในโอกาสนี้  เวลา 10.15 น. วันที่ 9 มีนาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ทรงเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทาน ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม 2560 เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 96 ตารางเมตร เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการทำขาเทียมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมทั้งพระราชทานขาเทียมให้กับผู้พิการขาขาดที่มารับบริการทำขาเทียม
ทั้งนี้ มูลนิธิขาทียมฯ  ได้เริ่มดำเนินการทำขาเทียมแก่คนพิการ โดยไม่คิดมูลค่า มาตั้งแต่ปี 2535 เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้คนพิการขาขาดได้มีขาเทียมที่ดีสวมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม โดย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทานตั้งอยู่ และสามารถให้บริการคนพิการในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอปัว, เชียงกลาง, ทุ่งช้าง, บ่อเกลือ, เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งในอดีตเป็นพื้นที่ที่มีการสู้รบ โดยโรงพยาบาลได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปรับการอบรมหลักสูตรการทำขาเทียมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 5 เดือน และมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การทำขาเทียมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่โรงพยาบาลด้วย ปัจจุบันมีคนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงผู้พิการจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มารับบริการเพิ่มขึ้นทุกปี
             นอกจากนี้การออกหน่วยครั้งนี้ มีคนพิการที่ต้องการอาชีพ เลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 36 คน ทำจักสาน จำนวน 7 คน และทำไม้กวาด จำนวน 4 คน มูลนิธิฯได้ประสานกับทางจังหวัดน่าน โดยได้เชิญปศุสัตว์อำเภอปัว เป็นวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ซึ่งได้รับความร่วมมือและให้การสนับสนุนอย่างดี โดยนอกจากจัดอบรมให้ความรู้แล้วปศุสัตว์จังหวัดน่านยังได้จัดไก่รุ่นพร้อมที่จะออกไข่ ให้คนพิการครอบครัวละ 8 ตัวพร้อมกับอาหารไก่โดยไม่คิดมูลค่า