ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ Singha Asia Corporation.co,ltd. ได้จัดพิธีเปิดงาน ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ Cambodia Action Mine Center( CMAC) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

            วันที่  2 มกราคม  พ.ศ.2560  เวลา 10.00 น. (เวลาท้องถิ่น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา) มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ  Singha Asia Corporation.co,ltd. ได้จัดพิธีเปิดงาน ออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ Cambodia Action Mine Center( CMAC) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1-6 มกราคม พ.ศ.2560 การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Singha Asia Corporation.co,ltd. และได้รับความร่วมมือจาก Cambodia Action Mine Center (CMAC) และ Thailand Action Mine Center (TMAC) ที่สนับสนุนด้านสถานที่ และ ดูแลคณะผู้ปฏิบัติงานทั้งจากประเทศไทยและกัมพูชา
            พิธีเปิดในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก H.E.Heng Ratana , Delegate of Royal Government in charge as Director General of CMAC เป็นประธานเปิดงาน  และ ได้รับเกียรติจาก  Ms.Kanjit  Peawpunchu, Country Strategic Manager of Singha Asia เป็นประธานร่วมเพื่อกล่าวต้อนรับคณะทำงานจากประเทศไทยและกัมพูชา  โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้รับเกียรติ จาก คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานร่วมในพิธีครั้งนี้ ด้วย
การจัดงานในครั้งนี้ Singha Asia Corporation.co,ltd.  ได้จัดโครงการนี้ขึ้นภายใต้ โครงการ The Turnover of the Ring Pull Donation to the Prostheses Foundation of Her Royal Highness the princess Mother Srinagarindra Under the campaign “Share the Love with your Rings”  ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย ได้มีโอกาส ช่วยเหลือ ผู้พิการขาขาดในประเทศกัมพูชา เพราะเป็นที่ทราบว่า ผู้พิการขาขาดในประเทศกัมพูชามีอยู่มาก อันเนื่องจากการเหยียบกับระเบิด และ อุบัติเหตุจราจร ทางบริษัท Singha Asia Corporation.co,ltd.  ซึ่งเปิดสาขาและทำธุรกิจในกัมพูชา ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการขาขาด ว่าผู้พิการขาขาดนั้นต้องการขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ ดังนั้นทางบริษัท และ มูลนิธิขาเทียมฯ ได้ร่วมมือ พร้อมช่วยเหลือผู้พิการขาขาดในประเทศกัมพูชา ให้ได้รับขาเทียมที่ดี มีประสิทธิภาพ สร้างคุณภาพชีวิต ให้ผู้พิการขาขาด มีงานทำ และไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป โครงการนี้ยังถือเป็นโครงการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศอีกด้วย ในโอกาสนี้ Singha Asia Corporation.co,ltd.  ได้มอบ ห่วงฝากระป๋อง ( Leo Beer) ทั้งหมด ให้กับ มูลนิธิขาเทียมฯ