ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 5 ประเทศกัมพูชา

ครั้งที่ 5  
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสมาคมตระกูลลิ้มในกัมพูชา จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 147 ณ  Lim Association in Cambodia กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 9 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561
    พิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมครั้งนี้ His Excellency Gen.Meas Sophea , Deputy Commander in-chief of the Royal Cambodian Army Forces เป็นประธานพิธีเปิด และ   นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เป็นประธานร่วม มีคนพิการขาขาด 138 คนมารับบริการสามารถให้บริการทำขาเทียม 152 ขา 
    จำแนกประเภทขาเทียม  ดังนี้
    1. ขาเทียมระดับใต้เข่า    จำนวน      114   ขา
    2. ขาเทียมระดับข้อเข่า    จำนวน          2   ขา
    3. ขาเทียมระดับเหนือเข่า    จำนวน        36   ขา
    
พิธีมอบขาเทียมคนพิการขาขาด ในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ เกาะเพชร กรุงพนมเปญ  โดยมี His Excellency Lieutenant General Hun Manet, Deputy Commander of the Royal Cambodia Army Forces and RCAF’s Chief of Joint staff. บุตรชายของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในพิธี นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ และนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานร่วม
ในการออกหน่วยทำขาเทียมเคลื่อนที่ครั้งนี้ใช้เงินจากกองทุนบริการทำขาเทียมในต่างประเทศ ของมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 794,869.10 บาท ได้รับเงินบริจาคจากหอการค้าไทย – จีน 1,313,000 บาท สมาคมตระกูลลิ้มประเทศไทยบริจาค 1,000,000 บาท สมาคมตระกูลลิ้ม ราชอาณาจักรกัมพูชา บริจาค 411,615 บาท