ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่ 4 
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่  ครั้งที่ 146  ณ โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  คนพิการขาขาดในจังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการ 146 คน ให้บริการทำขาเทียม 136 ขา 
    
จำแนกประเภทขาเทียม  ดังนี้
    1. ขาเทียมระดับใต้เข่า    จำนวน    89    ขา
    2. ขาเทียมระดับข้อเข่า    จำนวน         5    ขา
    3. ขาเทียมระดับเหนือเข่า    จำนวน     40    ขา
    4. ขาเทียมระดับสะโพก    จำนวน       2    ขา

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งนี้  คนพิการขาขาดส่วนหนึ่งได้รับการฝึกอาชีพ การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรอาทิ ยาดม  และยาหม่อง การจักสานผลิตภัณฑ์ไม้กวาดและตะกร้า รวมทั้งการเลี้ยงไก่ไข่
มูลนิธิขาเทียมฯ ฝึกปฏิบัติในการทำขาเทียมให้กับช่างเครื่องช่วยคนพิการ รุ่น 11 จำนวน  20 คน  จัดอบรมผู้ดูแลช่างเครื่องช่วยคนพิการ รุ่น 11 สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาล จำนวน 11  คน  จัดอบรมนักกายภาพบำบัดในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 43 คน เพื่อให้สามารถดูแลคนพิการขาขาดหลังจากได้รับขาเทียมแล้ว   นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ จัดการแข่งขันฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการในการทำขาเทียมทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภทการทำขาเทียมระดับเหนือเข่า และประเภทการทำขาเทียมระดับใต้เข่า เพื่อให้ช่างเครื่องช่วยคนพิการปรับปรุงพัฒนาฝีมือของตนเองและเกิดความภาคภูมิใจในงานทำขาเทียม