ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 จังหวัดสระแก้ว

ครั้งที่ 1 
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่143 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวนที่ 20 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คนพิการขาขาดในจังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง มารับบริการ 136 คน ให้บริการทำขาเทียมจำนวน 164 ขา 
    จำแนกประเภทขาเทียม  ดังนี้
    1. ขาเทียมระดับข้อเท้า           จำนวน      7   ขา
    2. ขาเทียมระดับใต้เข่า    จำนวน  122    ขา
    3. ขาเทียมระดับข้อเข่า           จำนวน     4    ขา
    4. ขาเทียมระดับเหนือเข่า           จำนวน    31   ขา
นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างเครื่องช่วยคนพิการ จำนวน 23 คน