ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 5 จังหวัดอุดรธานี

ครั้งที่ 5
มูลนิธิขาเทียมฯ  ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี มูลนิธิศาลเจ้าปู่ –ย่าอุดรธานี บริษัทเอไอเอจำกัด และศูนย์การค้า 168 แพตตินั่มอุดรธานี ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 142 ณ ศูนย์การค้า 168 แพตตินั่ม  อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีคนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานีมารับบริการจำนวน 121 คนทำขาเทียม114 ขารายละเอียดดังนี้
Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน          3       ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          87      ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน          32      ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน          4       ขา
                   Hip Prosthesis (ขาเทียมระดับตะโพก)        จำนวน          1       ขา
 
คนพิการขาขาดส่วนหนึ่งได้รับการฝึกอาชีพอบรม  กิจกรรมส่งเสริมอาชีพจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานงานเทคโนโลยีชั้นสูง  สาขาเกษตรแปรรูปและอาหาร จังหวัดอุดรธานีเช่น ทำชูชิ              ทำดอกไม้จันทน์  เป็นต้น และมีผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 2,075,500 บาท    (สองล้านเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)