ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4 จังหวัดน่าน ปัว

ครั้งที่ 4
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดน่านจัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 141 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 4 มีนาคมพ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิขาเทียมฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดโรงงานทำขาเทียมพระราชทานประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานขาเทียมให้คนพิการขาขาดที่มารับบริการในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 มีคนพิการขาขาดมารับบริการจำนวน 140 คนให้บริการทำขาเทียมจำนวน 156 ขา
รายละเอียดดังนี้
Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน          4       ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน        116       ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน          24      ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน          9       ขา
                   Chopart  Prosthesis                              จำนวน          3       ขา
 
คนพิการได้รับการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ การทำไม้กวาด จักรสาน เป็นต้น คนพิการขาขาดที่ได้อบรมการเลี้ยงไก่ไข่ได้รับพันธุ์ไก่ไข่คนละ 8 ตัวพร้อมอาหารเลี้ยงไก่ด้วย ในการออกหน่วยทำ    ขาเทียมพระราชทานครั้งนี้มีผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ จำนวน 3,850,000 บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื่นบาท)