ภาษา

การออกหน่วย


หน้าแรก | การออกหน่วย | รายละเอียด

ออกหน่วย ประจำปี งบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3 จังหวัดนครปฐม

ครั้งที่ 3
มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดนครปฐมและสโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ครั้งที่ 140 ณ วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร ระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
สรุปผลการดำเนินการดังนี้
คนพิการขาขาดในจังหวัดนครปฐมและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการจำนวน 130 คนให้บริการทำ      ขาเทียม จำนวน 97 ขา รายละเอียดดังนี้
Syme Prosthesis (ขาเทียมระดับข้อเท้า)      จำนวน          1       ขา
                   BK Prosthesis          (ขาเทียมระดับใต้เข่า)           จำนวน          63      ขา
                   AK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเหนือเข่า)       จำนวน          26      ขา
                   TK Prosthesis          (ขาเทียมระดับเข่า)              จำนวน          5       ขา
                   Hip Prosthesis (ขาเทียมระดับตะโพก)        จำนวน          2       ขา
 
คนพิการส่วนหนึ่งได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เช่น ตัดผม  จักรสานตะกร้า  ทำดอกไม้จากเศษผ้า     จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครปฐม และ สโมสรโรตารี่พระปฐมเจดีย์ การออกหน่วยทำทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้มีผู้บริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ เป็นจำนวนเงิน 3,090,190 (สามล้านเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)