ให้บริการทำขาเทียม ณ สำนักงานมูลนิธิขาเทียมฯ

     เพื่อให้การทำขาเทียมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คนพิการไม่ต้องเสียเวลาในการรอขาเทียม มูลนิธิขาเทียมฯ จึงขอให้คนพิการที่ต้องการทำขาเทียม โทรศัพท์นัดล่วงหน้าที่เบอร์ 053-112271 หรือมาให้แพทย์ตรวจร่างกายก่อนเวลา 10.00 น.ของวันทำการในกรณีขาขาดระดับ ใต้เข่า(BK) ท่านจะได้รับ ขาเทียมภายในวันนั้น และ กรณีขาขาดระดับเหนือเข่า(AK) ท่านอาจได้รับขาเทียมภายใน 2 - 3 วันขึ้นอยู่กับความสภาพและความพร้อมของตอขา

500x500

การออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

     มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ไปยังท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา เพื่อจะให้คนพิการที่ยากไร้ด้อยโอกาสได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็วและทั่วถึงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จย่าและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

500x500

โรงงานขาเทียมพระราชทานทั่วประเทศ

     มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดตั้งโรงงานทำขาเทียมร่วมกับโรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้คนพิการได้รับขาเทียมโดยเร็ว คนพิการสามารถเข้าถึงจุดบริการได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายในการเดินทางน้อย

500x500