Language

News


Home | News | Detail

ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษาสาขาวิชา เทคนิคกายอุปกรณ์ รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563     31 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร  เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นพ.วิรัช พันธ์พานิช รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ฝ่ายบริหาร และ นพ.พิรุณ  คำอุ่น รองเลขาธิการมูลนิธิฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วมแสดงความยินดีการจบการศึกษา แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์ ชั้นปีที่ 2  รุ่นที่ 5 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีงบประมาณ 2563 จากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ โดยในการจบการศึกษาครั้งนี้มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 14 คน  และเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะในวิชาชีพตามโรงพยาบาลต่างๆต่อไป